• ښونکي ملاتړ 0086-13815021119

موږ دوسایلو سره د سیالۍ د کیفیت او بیې او houseware وړاندې کوي.

Ourok یو ابتکاري د سوداګرۍ په دوسایلو او houseware لاس لري. موږ ډېر تولید کرښو، لکه ميوه squeezers، د خوړو د چورلکې، د سبزيجاتو د slicers، آش ماشينونه او مشرتابه څراغونه، etc.Special لپاره عصري توښه په یوه ښه ژوند کار لري.


New way to eat Oreos

Let me try a new way of eating Oreos. Step 1: Use C325 to Chop up your cookies. Then set aside 4 tbsp crushed cookies to use as decoration. Step 2: Mix the crushed Oreos with melted butter and separate between four glasses or serving dishes. Refrigerate while you prepare the filling.   Step 3: I...
New way to eat Oreos

Ourok kitchen tools – vegetable slicer an...

For many girls, kitchen tools have a special magic. Always searching the kitchen tools for making the delicious food. Today, Let me introduce Ourok vegetable slicer and cutter, to help you cut the foods beautiful enough like a professional chef. ...
Ourok kitchen tools – vegetable slicer and cutter

What Is the Mandoline Slicer?

A kitchen mandoline slicer is a tool that is used by professional and home cooks for cutting vegetables, fruit and other foods. The mandoline slicer has extremely sharp blades. The blades make precise cuts making the food easier to cook and use for appealing meals and di...
What Is the Mandoline Slicer?

WhatsApp Online Chat !